MINISTRY – AmeriKKKant Tour 2018, House Of Blues, Houston, TX